» از کجا آغاز شد ؟! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» مگر نمیبینی عید است :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» بال :: ۱۳۸۸/٧/۳
» برای همه ی کسانی که دهانشان به اندازه ی دهان یک نهنگ باز است و مدام میجنبد ... :: ۱۳۸۸/٧/٢
» این نابهنجاری تاریخی :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» سبد رنگی :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» پایانی بر همه ی روز مرگی های من " آغازی به ناکجا آباد ... :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» برابری توی رختخواب :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» من، موهای قرمز، مردِ خیکیِ کچل و چند داستان دیگر . :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» بترس ولی زنده بمان " :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» باز گشته ای ؛ باز باز میگردی, میدانم . :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» پیاده روهای پیاده :: ۱۳۸۸/٥/۸
» اثر دوگانه :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» روزه ام شکست . :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
» زیبایی را تکه تکه کن . :: ۱۳۸۸/٤/۸
» شب :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» آنچه که یافت می نشود من آنم آرزوست :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» هیاهوی بسیار برای هیچ :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» " فکر کنم من به کمک احتیاج دارم" :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» فقط برای چند دقیقه :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
» "با گرگها می رقصد" :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» اگر ویکی کریستینا در ایران ساخته می شد...! :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» اَی تو روحت تارانتینو :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» همانگونه که در این دنیا زندگی میکنید ؛ در آن دنیا نیز ... :: ۱۳۸۸/۳/٩
» ما از تو هیچ چیز نمیخواهیم, " فقط خودت باش" . :: ۱۳۸۸/۳/۸
» سودای من :: ۱۳۸۸/۳/٧